Statutter

Vedtekter for CB-ølets venner
Vedtatt på årsmøte 9.3.2017

 

 1. Venneforeningens navn er CB-ølets venner, stiftet 18 mai 1988.

 

 1. Venneforeningens formål er:
  1. Å bevare det lokale bryggeri i Kristiansand.
  2. Å videreutvikle et allerede eksisterende kjærlighetsforhold til det
   lokale bryggede øl.
  3. Spre informasjon, øke kunnskapen om, og respekten for CB-ølets
   kulturbærende tradisjoner

 

 1. Medlemskapet i venneforeningen er åpent for alle over 18 år. Bare
  fysiske personer kan tegne medlemskap.

 

 1. Venneforeningens styre skal bestå av leder, nestleder, kasserer, 2
  styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Funksjonstiden for leder, nestleder, kasserer og styremedlemmer er 2 år. Varamedlemmer velges for ett år.
  Leder, nesteleder, kasserer, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.
  Det er kun medlemmer av foreningen som kan velges.

 

 1. Styret innkalles skriftlig med minst en ukes varsel. Saksliste skal følge innkallingen. Styret er beslutningsdyktig når styret er lovlig innkalt. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

 

 1. Årsmøtet er CB-ølets venners høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.
 2. Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 100 av foreningens
  medlemmer skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de
  ønsker behandlet. Medlemmene som krever ekstraordinært årsmøte må
  skrive fullt navn, adresse og medlemsnummer på egen liste. Styre
  og/eller revisor kan også innkalle til ekstraordinært årsmøte.
 3. Innkalling til ordinært årsmøte skal kunngjøres minst 30 dager før avholdelse. Innkallelsen skal opplyse om hvor og når årsmøtet skal avholdes, og frist for
  innsendelse av forslag medlemmene ønsker behandlet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres minst 14 dager før avholdelse. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøtet.
 4. Saker som skal behandles på ordinært årsmøte er:
 5. Konstituering
 6. Årsmelding fra styret
 7. Regnskap med revisors beretning
 8. Kontingent
 9. Behandle eventuelt innkomne saker
  F. Valg av de medlemmene i styret som er på valg, valg av 3 varamedlemmer,
  valg av revisor og valg av valgkomite. Valgkomiteen skal bestå av leder
  og 2 medlemmer.
 10. Foreningen har to former for medlemskap: vanlig medlem og aktivt medlem. Vanlig medlemskap er livsvarig og kontingenten er et engangsbeløp. Aktive medlemmer betaler en årlig medlemskontingent. Man må være vanlig medlem for å kunne tegne medlemskap som aktiv medlem. Styret avgjøre til enhver tid hvilke særlige fordeler som skal gjelde for aktive medlemmer.
  Kontingenten avgjøres av årsmøtet.
 11. Medlem av venneforeningen kan ekskluderes dersom han/hun bringer
  foreningen i vanry ved offentlige uttalelser eller handling. Eksklusjonen
  foretas av ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.
 12. Det styret som årsmøtet til enhver tid har valgt, har enerett til å
  bruke foreningens navn i enhver sammenheng.
 13. Endringer i vedtektene til venneforeningen kan bare besluttes av
  årsmøtet med minst 2/3 flertall.
 14. Venneforeningen kan oppløses ved vedtak i ekstraordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall blant de fremmøtte medlemmene. Ved opphør av venneforeningen tilfaller dets midler et veldedig formål. Formålet avgjøres av det årsmøtet der opphøret vedtas.