Protokoll fra årsmøtet i CB­ølets venner avholdt i CB­kjelleren 19 april 2016

 

Tilstede var 42 stemmeberettigede.

Nestleder Kjell Antonsen ønsket velkommen.

Sak 1. Godkjenning av innkalling, og dagsorden
Enstemmig vedtatt.
Valg av møteleder og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokoll
Jens Anders Ravnaas ble valgt som møteleder og Marianne Åteigen som sekretær.
John Olav Nilsen og Frede Laursen skriver under protokoll.
Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Årsberetning fra styret
Kjell Antonsen leste opp årsberetningen.
Enstemmig vedtatt.

Sak 3. Regnskap med revisors beretning
Jens Anders Ravnaas gikk gjennom regnskapet, og Terje Hilding leste revisjonsrapporten.
Enstemmig vedtatt.

Sak 4. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.

Sak 5. Valg
Nestleder, ett styremedlem, tre varamedlemmer, revisor og valgkomité var på valg.
Valgkomiteens innstilling:
Nestleder: Kjell Antonen
Styremedlem. Marianne Åteigen
Varamedlemmer: Roy Storholm, Vidar Brovig og Per Loennechen
Valgkomité: Hege Anita Aarvold og Øytein Rudi
Revisor: Tor Marne Jonassen og Oddvar Stendal
Enstemmig vedtatt.